MDK Krzyki 9 Kontakt 9 Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Młodzieżowy Dom Kultury Wrocław-Krzyki

 

Młodzieżowy Dom Kultury Wrocław-Krzyki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej MDK-Krzyki www.mdk-krzyki.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2009

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.09.2023

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niezgodności:

– na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchoniemych;

– część zamieszczanych plików to pliki PDF;

– część informacji przedstawiona jest jedynie w formie graficznej.

Przygotowanie deklaracji

Data sporządzenia deklaracji: 15.03.2021

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji: 01.09.2023

Deklarację przygotowano na podstawie: samooceny

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Krzysztof Bosy: akustyk@mdk-krzyki.pl

Sekretariat MDK-Krzyki: sekretariat.mdk-krzyki@wroclawskaedukacja.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 798 67 43. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Młodzieżowy Dom Kultury Wrocław-Krzyki

53-139 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 190

tel./fax 71 798 67 43

e-mail: mdk@mdk-krzyki.pl

e-mail sekretariat: sekretariat.mdk-krzyki@wroclawskaedukacja.pl

strony www:

www.mdk-krzyki.pl

www.facebook.com/mdk.krzyki

Dostępność architektoniczna

Do głównego wejścia do budynku prowadzą schody (niskie, 4-stopniowe).

Do wejścia ewakuacyjnego prowadzą schody od podwórza (wysokie) – wejście od strony sali widowiskowej.

Korytarz prowadzący przez cały budynek prowadzi od poziomu -0,5 do poziomu +2.

Dla osób niepełnosprawnych przystosowana jest część budynku na poziomie 0 do -0,5.

Do dyspozycji osoby niepełnosprawnej jest osoba z recepcji placówki.

Schody prowadzące przez cały budynek są o pochyleniu standardowym.

Do dyspozycji jest winda, od poziomu -0,5 do poziomu +1.

Recepcja znajduje się tuż przy wejściu głównym po lewej stronie.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie +1, niemalże na wprost windy.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nie posiadamy pętli indukcyjnych oraz głośników Totupoint.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.

W recepcji i w każdym innym miejscu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego online (natychmiastowe połączenie wideo z tłumaczem języka migowego z poziomu przeglądarki internetowej, aplikacji mobilnej oraz dowolnego urządzenia wyposażonego w kamerę i z podłączeniem do Internetu; dostęp poprzez stronę www https://migam.org/pl/tlumacz-migam; placówka udostępnia wifi i hasło).

Udogodnienia

Strona www placówki została specjalnie wyposażona w panel dostępności – ikona Accessibility Tools w prawym, górnym rogu ekranu. W rozwinięciu ikony znajdują się opcje pomocne dla osób niewidomych i słabowidzących:

Accessibility Tools:

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Skala szarości

Wysoki kontrast

Negatyw

Jasne tło

Podkreślanie linków

Czytelna czcionka

Na stronie www są także dostępne standardowe opcje domyślnych skrótów klawiaturowych przeglądarek internetowych oraz standardowe powiększenia na panelu komputera.

Osoba zarządzająca obiektem: Małgorzata Brodzińska – Dyrektor MDK-Krzyki

Obraz budynku

Skip to content