MDK Krzyki 9 O nas 9 Nasza historia

O nas

Nasza historia

Młodzieżowy Dom Kultury Wrocław-Krzyki jest miejscem wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, kształtuje świadomych odbiorców i twórców kultury, promuje postawy prospołeczne, jest placówką wychowania pozaszkolnego.

Służy dzieciom i młodzieży w rozwijaniu ciekawości świata i zaspokajaniu naturalnej potrzeby aktywności. Jest nowoczesną placówką o dobrze wyszkolonej kadrze, realizującą własne programy edukacyjne, podejmującą systematyczne działania w zakresie organizacji przedsięwzięć artystycznych oraz krzewienia kultury.

Młodzieżowy Dom Kultury Wrocław-Krzyki tworzy warunki dla artystycznego, intelektualnego i psychofizycznego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez realizację zadań edukacyjnych, wychowawczych, kulturalnych, profilaktycznych, opiekuńczych, prozdrowotnych, sportowych i rekreacyjnych we współpracy z rodziną, szkołami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi oraz środowiskiem lokalnym.

Skip to content